Báo cáo Website kiểm tra gần đây

40.5 / 100
Điểm SEO

61%
Điểm tốc độ trang

100
Mức độ thân thiện Mobile

51.5 / 100
Điểm SEO

87%
Điểm tốc độ trang

96
Mức độ thân thiện Mobile

65 / 100
Điểm SEO

87%
Điểm tốc độ trang

100
Mức độ thân thiện Mobile

65 / 100
Điểm SEO

87%
Điểm tốc độ trang

100
Mức độ thân thiện Mobile

16 / 100
Điểm SEO

%
Điểm tốc độ trang

96
Mức độ thân thiện Mobile

49.5 / 100
Điểm SEO

%
Điểm tốc độ trang

82
Mức độ thân thiện Mobile

49.5 / 100
Điểm SEO

5%
Điểm tốc độ trang

84
Mức độ thân thiện Mobile

38 / 100
Điểm SEO

5%
Điểm tốc độ trang

84
Mức độ thân thiện Mobile

24 / 100
Điểm SEO

20%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

24 / 100
Điểm SEO

21%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

24 / 100
Điểm SEO

17%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

46 / 100
Điểm SEO

5%
Điểm tốc độ trang

84
Mức độ thân thiện Mobile