Báo cáo Website kiểm tra gần đây

18 / 100
Overall Score

50.07 / 100
Desktop Score

24.94 / 100
Mobile Score

21 / 100
Overall Score

66.69 / 100
Desktop Score

49.46 / 100
Mobile Score

15.5 / 100
Overall Score

76.11 / 100
Desktop Score

31.2 / 100
Mobile Score

12 / 100
Overall Score

77.54 / 100
Desktop Score

32.45 / 100
Mobile Score

18.5 / 100
Overall Score

83.22 / 100
Desktop Score

61.7 / 100
Mobile Score

20.5 / 100
Overall Score

85.92 / 100
Desktop Score

64.65 / 100
Mobile Score

13.5 / 100
Overall Score

68.55 / 100
Desktop Score

35.03 / 100
Mobile Score

15.5 / 100
Overall Score

18.87 / 100
Desktop Score

1.85 / 100
Mobile Score

13.5 / 100
Overall Score

79.92 / 100
Desktop Score

57.37 / 100
Mobile Score

18 / 100
Overall Score

50.85 / 100
Desktop Score

28.72 / 100
Mobile Score

14.5 / 100
Overall Score

64.26 / 100
Desktop Score

31.36 / 100
Mobile Score

16.5 / 100
Overall Score

71.64 / 100
Desktop Score

58.66 / 100
Mobile Score

=