Báo cáo Website kiểm tra gần đây

29.5 / 100
Điểm SEO

69%
Điểm tốc độ trang

94
Mức độ thân thiện Mobile

67 / 100
Điểm SEO

88%
Điểm tốc độ trang

85
Mức độ thân thiện Mobile

44.25 / 100
Điểm SEO

78%
Điểm tốc độ trang

98
Mức độ thân thiện Mobile

50.75 / 100
Điểm SEO

75%
Điểm tốc độ trang

96
Mức độ thân thiện Mobile

27.5 / 100
Điểm SEO

55%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

38.5 / 100
Điểm SEO

69%
Điểm tốc độ trang

96
Mức độ thân thiện Mobile

21 / 100
Điểm SEO

33%
Điểm tốc độ trang

95
Mức độ thân thiện Mobile

43 / 100
Điểm SEO

85%
Điểm tốc độ trang

95
Mức độ thân thiện Mobile

43 / 100
Điểm SEO

85%
Điểm tốc độ trang

95
Mức độ thân thiện Mobile

44.75 / 100
Điểm SEO

74%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

46.5 / 100
Điểm SEO

68%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

45.5 / 100
Điểm SEO

67%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile