Báo cáo Website kiểm tra gần đây

46.4 / 100
Điểm SEO

61%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

26.5 / 100
Điểm SEO

35%
Điểm tốc độ trang

73
Mức độ thân thiện Mobile

64.7 / 100
Điểm SEO

83%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

60.4 / 100
Điểm SEO

92%
Điểm tốc độ trang

60
Mức độ thân thiện Mobile

47.6 / 100
Điểm SEO

18%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

52.7 / 100
Điểm SEO

53%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

51.15 / 100
Điểm SEO

77%
Điểm tốc độ trang

100
Mức độ thân thiện Mobile

57.9 / 100
Điểm SEO

82%
Điểm tốc độ trang

86
Mức độ thân thiện Mobile

36.3 / 100
Điểm SEO

37%
Điểm tốc độ trang

96
Mức độ thân thiện Mobile

68.15 / 100
Điểm SEO

78%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

70.6 / 100
Điểm SEO

93%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

41.6 / 100
Điểm SEO

49%
Điểm tốc độ trang

91
Mức độ thân thiện Mobile