Báo cáo Website kiểm tra gần đây

57.6 / 100
Điểm SEO

64%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

61.2 / 100
Điểm SEO

69%
Điểm tốc độ trang

100
Mức độ thân thiện Mobile

58.4 / 100
Điểm SEO

59%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

40.9 / 100
Điểm SEO

39%
Điểm tốc độ trang

96
Mức độ thân thiện Mobile

61.1 / 100
Điểm SEO

85%
Điểm tốc độ trang

98
Mức độ thân thiện Mobile

38.8 / 100
Điểm SEO

0%
Điểm tốc độ trang

95
Mức độ thân thiện Mobile

48.3 / 100
Điểm SEO

56%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

65.6 / 100
Điểm SEO

91%
Điểm tốc độ trang

98
Mức độ thân thiện Mobile

68.5 / 100
Điểm SEO

100%
Điểm tốc độ trang

67
Mức độ thân thiện Mobile

51.1 / 100
Điểm SEO

55%
Điểm tốc độ trang

98
Mức độ thân thiện Mobile

43.4 / 100
Điểm SEO

22%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

51.9 / 100
Điểm SEO

47%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile