Báo cáo Website kiểm tra gần đây

52.8 / 100
Điểm SEO

61%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

59.8 / 100
Điểm SEO

84%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

53.4 / 100
Điểm SEO

69%
Điểm tốc độ trang

96
Mức độ thân thiện Mobile

26.5 / 100
Điểm SEO

20%
Điểm tốc độ trang

90
Mức độ thân thiện Mobile

55.3 / 100
Điểm SEO

50%
Điểm tốc độ trang

98
Mức độ thân thiện Mobile

55.3 / 100
Điểm SEO

50%
Điểm tốc độ trang

98
Mức độ thân thiện Mobile

26.5 / 100
Điểm SEO

20%
Điểm tốc độ trang

90
Mức độ thân thiện Mobile

38.9 / 100
Điểm SEO

65%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

49.2 / 100
Điểm SEO

26%
Điểm tốc độ trang

94
Mức độ thân thiện Mobile

59.1 / 100
Điểm SEO

82%
Điểm tốc độ trang

100
Mức độ thân thiện Mobile

60.6 / 100
Điểm SEO

82%
Điểm tốc độ trang

99
Mức độ thân thiện Mobile

53.2 / 100
Điểm SEO

60%
Điểm tốc độ trang

100
Mức độ thân thiện Mobile