Báo cáo Website kiểm tra gần đây

19.5 / 100
Overall Score

30.3 / 100
Desktop Score

30.3 / 100
Mobile Score

14 / 100
Overall Score

48.01 / 100
Desktop Score

8.3 / 100
Mobile Score

16.5 / 100
Overall Score

0 / 100
Desktop Score

0.55 / 100
Mobile Score

18 / 100
Overall Score

34.39 / 100
Desktop Score

14.84 / 100
Mobile Score

18.5 / 100
Overall Score

9.86 / 100
Desktop Score

0.35 / 100
Mobile Score

15 / 100
Overall Score

66.98 / 100
Desktop Score

37.17 / 100
Mobile Score

14 / 100
Overall Score

38.57 / 100
Desktop Score

12.61 / 100
Mobile Score

19 / 100
Overall Score

59.64 / 100
Desktop Score

39.83 / 100
Mobile Score

16 / 100
Overall Score

86.19 / 100
Desktop Score

72.25 / 100
Mobile Score

24 / 100
Overall Score

0 / 100
Desktop Score

0 / 100
Mobile Score

24 / 100
Overall Score

0 / 100
Desktop Score

0 / 100
Mobile Score

24 / 100
Overall Score

53.43 / 100
Desktop Score

18.81 / 100
Mobile Score

=